Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Πώς μπορούν τα κινηματογραφικά φεστιβάλ να εξισορροπήσουν τουςκινδύνους και τα οφέλη;

Τους επόμενουςμήνες, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ θα αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα πουέχουντεκμηριωθεί καλάστα εμπορικά και επαγγελματικά μέσα. Ωστόσο, αξίζει να επαναλάβουμε μερικές από αυτέςτις ανησυχίεςσεμια ευρύτερη προοπτική, καθώςοιτυχεροί ανάμεσά μας μόλις αρχίζουν να περνούν από τηφάσητης «ταινίας τρόμου» του COVID-19 στηφάσητου «τεταμένου θρίλερ» και εξετάζουμετι μπορούμε. Σημαίνει «ξανοίγοντας». Αυτέςείναι υποθετικέςσκέψεις καθώςοι αλλαγές στοέδαφος συνεχίζονται και κανείςδενξέρει πώς η τεράστια οικονομικήύφεση θα επηρεάσειτησυμπεριφορά των καταναλωτώντο επόμενοέτος.

Σήμερα, τα φεστιβάλ μοιράζονται μεταξύ τουκύριουστόχουτους να ενώσουντιςτοπικές κοινότητεςγύρω από τονκινηματογράφο -πουέχει πλέονεγκαταλειφθεί τελείως- και να παραμείνουνσχετικάμετουςθεατές τους, κάτι που αυτήτηστιγμή επιτυγχάνεται μέσωμιας προσπάθειας για προβολές στοΔιαδίκτυο και άλλεςψηφιακές δραστηριότητες. Μερικέςφωτεινέςστιγμές, ειδικάτο CPH: DOX, το οποίο πέρασε σεδιαδικτυακές προβολές χωρίς να χάσειστιγμή, χάρηστα νεαρά δημογραφικά στοιχεία και τουςένθερμουςψηφιακούς οπαδούςτου. Από τηνάλλη πλευρά, οι περισσότερες ανοιξιάτικεςεκδηλώσειςδεν κατάφεραν να μεταδώσουν τονενθουσιασμό τουςγια τησωστήσύνδεση.

Στην καλύτερη περίπτωση, αυτέςοιδραστηριότητες έχουν προσφέρειμικρή αξία στα μέλη αποτρέποντας την απώλεια εσόδων. Στηχειρότερη περίπτωση, οδήγησαν σετεταμένη αλληλεπίδραση μετουςδιευθυντές και σύγχυσησχετικάμετοεμπορικό σήμα. Φυσικά, τα φεστιβάλ εξετάζουν τα διαδικτυακά στοιχεία εδώ και χρόνια – ειδικά από τηνέλευσητης αυτοκρατορίας TEDx – και το υβρίδιομεταξύ ζωντανού και ψηφιακού περιβάλλοντος φαίνεται σαν μια φυσικήεξέλιξηγια αυτά. Δυστυχώς, η πορεία προςένα τέτοιο υβριδικό φαινόμενο φαίνεται ακόμα ασαφής.

Τα περισσότερα φεστιβάλ έχουνχρησιμοποιήσει εκδηλώσειςδιασημοτήτων για να καλύψουν τα κενάτου προϋπολογισμού (και να προσελκύσουννεότερα μέλη) είναι ίσωςμια πιοσοβαρή πρόκλησηγια αυτά. Φαίνεται απίθανο μια διασημότητα μεζουμ να νιώθει αρκετάξεχωριστήγια να αντικαταστήσει την αναπνοήτουίδιου αέρα μετη Charlize Theron και τα παρόμοια.

Για να ξεφύγετε από αυτότοψηφιακό τέλμα, τα φεστιβάλ κόβουν την ανάσα και φαντάζονται διαφορετικές καταστάσειςγια μια εκδήλωσηστον «πραγματικό κόσμο». Πρέπει να τοκάνουν καθώς πολεμούντην ταχέως αποσυντιθέμενηκοινωνία νέων και περίπλοκων ομάδων που θα πιέσουνγια την αλλαγή και θα αγωνιστούνγια αυτήν. Υπάρχει σαφήςδιάκρισημεταξύ φοβισμένων και ατόμων που βρίσκονται σεκίνδυνο (ηλικιωμένοι, επιζήσαντες καρκίνου, άτομα μεσοβαρή πνευμονοπάθεια κ.λπ.) και νεότερα, ασυμπτωματικά άτομα. Οι πολιτικέςδιαφορές θα γίνουν σαφέστερεςόσο πλησιάζουνοιεκλογές, οι οποίεςήδη καταστρέφουντις κατευθυντήριεςγραμμές για τηδημόσια υγεία.

Ωστόσο, πρέπει να επικεντρωθούμεσετέσσερις ταχέωςσυγχωνευόμενες και διαφορετικές κοινωνικέςομάδες: τους Απολυταρχιστές, τουςΣυντηρητικούς, τουςΑισιόδοξους και τουςΡιζοσπάστες στον COVID-19. Αυτέςοιτέσσερις φατρίεςστη βιομηχανία τουκινηματογράφου έχουν αρκετάδιαφορετικές απόψειςγια τοεγγύςμέλλον μας. Ο διευθυντήςτουφεστιβάλ θα επηρεαστεί από τηνομάδα μετην οποία αυτός και τοκοινότουέχουντους πιοσημαντικούς δεσμούς.

Οι απολυταρχιστές υποστηρίζουνότιδεν πρέπει να πραγματοποιούνται πραγματικές ή δημόσιεςσυγκεντρώσεις (συμπεριλαμβανομένων τωνκινηματογράφων) έωςότου αναπτυχθείένα εμβόλιο. Όλεςοι πρεμιέρες και η διανομή πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και αν υπάρχεικάτι που αξίζει να αναβιώσει, αυτό θα είναι τονωρίτεροτο καλοκαίρι του 2021. Οισκηνοθέτες και οιηθοποιοί θα πρέπει να αποφεύγουντησυμμετοχήσε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, όσομικρέςκι αν είναι αυτές, πουδενμεταδίδονται διαδικτυακά.

Οισυντηρητικοί προβλέπουν μια ανάκαμψη στηνκινηματογραφική κουλτούρα, η οποία είναι σχετικά αργή. Δεν θα πρέπει να υπάρχουνσημαντικές δημόσιεςγιορτέςφέτος. Οι περισσότερες από αυτέςτις προσπάθειες τωνοργανισμών «πρέπει να μεταδίδονται μέσωδιαδικτύου, με αρκετέςμέτριες προβολές που πιθανώς ρυθμίζονται από τις αυστηρότερεςδέσμες κανονισμώντων υπαλλήλωνδημόσιας υγείας. Η παρουσία περιορίζεται σε αυτάμε αντισώματα (και μόνοεάνέχει αποδειχθείότι παρέχουν ανοσία). Οιεναλλακτικοί χώροισυνάντησης μπορεί να είναι λιγότερο περίπλοκοι, όπωςοιαντιπροσωπείες αυτοκινήτων και οι ταινίεςεξωτερικούχώρουμε προσημειωμένα τμήματα μεκουβέρτες σε απόσταση έξιμέτρωνμεταξύ τους. Εκτόςεάνοισυναντήσεις είναι τοπικές, ελάχιστες και δεντηρούνόλεςτις απαιτήσεις, οισκηνοθέτες και οιερμηνευτέςδεν πρέπει να ταξιδέψουν αλλά μπορούν να αυξηθούν. Έτσι, η κουλτούρα τουφεστιβάλ μπήκεμέχριτοτέλοςτου 2020 με αρκετέςκλειστέςεκδηλώσεις πρινσυνεχιστείσε περιορισμένημορφήστις αρχέςτου 2021.

κατηγορία :
Μερίδιο :
Σχετική ανάρτηση :